uCoz 

Роздiл IV.

Учасники навчально-виховного процесу в  загальноосвiтнiх навчальних закладах

 

Стаття 19. Учасники навчально-виховного процесу

Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах є:

учнi (вихованцi);

керiвники;

педагогiчнi працiвники, психологи, бiблiотекарi;

iншi спецiалiсти;

батьки або особи, якi їх замiнюють.

Стаття 20. Учень (вихованець)

1. Учень (вихованець) - особа, яка навчається i виховується в одному iз загальноосвiтнiх навчальних закладiв. Зарахування учнiв до загальноосвiтнiх навчальних закладiв здiйснюється, як правило, з 6 рокiв.

2. Статус учнiв (вихованцiв) як учасникiв навчально-виховного процесу у загальноосвiтнiх навчальних закладах, їх права та обов'язки визначаються цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

Стаття 21. Соцiальний захист учнiв (вихованцiв)

1. Учням (вихованцям) загальноосвiтнiх навчальних закладiв може подаватися додатково соцiальна i матерiальна допомога за рахунок коштiв центральних органiв виконавчої влади та мiсцевих бюджетiв, коштiв юридичних i фiзичних осiб України та громадян, якi проживають за її межами, а також коштiв фонду загальнообов'язкового навчання та за рахунок iнших надходжень.

Учнi (вихованцi) загальноосвiтнiх навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi мають право на пiльговий проїзд мiським та примiським пасажирським транспортом у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Учнi (вихованцi) загальноосвiтнiх навчальних закладiв у сiльськiй мiсцевостi забезпечуються транспортом до мiсця навчання i додому безоплатно.

2. Дiти з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату забезпечуються засобами iндивiдуальної корекцiї в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

3. Вихованцi шкiл-iнтернатiв усiх типiв з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, перебувають на повному державному утриманнi. Дiти-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклування, якi навчаються в iнших загальноосвiтнiх навчальних закладах, забезпечуються харчуванням, одягом та iншими послугами у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Утримання вихованцiв, якi потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового розвитку, у спецiальних загальноосвiтнiх школах (школах-iнтернатах) здiйснюється за рахунок держави.

 

4. Дiти-сироти, дiти, позбавленi батькiвського пiклування, дiти, якi потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового розвитку, працевлаштовуються або продовжують навчання згiдно з одержаною освiтою у порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 22. Охорона та змiцнення здоров'я учнiв (вихованцiв)

1. Загальноосвiтнiй навчальний заклад забезпечує безпечнi та нешкiдливi умови навчання, режим роботи, умови для фiзичного розвитку та змiцнення здоров'я, формує гiгiєнiчнi навички та засади здорового способу життя учнiв (вихованцiв).

2. Учнi (вихованцi) загальноосвiтнiх навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi забезпечуються медичним обслуговуванням, що здiйснюється медичними працiвниками, якi входять до штату цих закладiв або вiдповiдних закладiв охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Заклади охорони здоров'я разом з органами управлiння освiтою та органами охорони здоров'я щорiчно забезпечують безоплатний медичний огляд учнiв (вихованцiв), монiторинг i корекцiю стану здоров'я, проведення лiкувально-профiлактичних заходiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi. ( Частина друга абзацу другого статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1642-III вiд 06.04.2000 )

3. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю харчування учнiв (вихованцiв) у загальноосвiтнiх навчальних закладах незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi додержання в них вимог санiтарно-гiгiєнiчних i санiтарно-протиепiдемiчних правил i норм покладається на засновникiв (власникiв), керiвникiв цих навчальних закладiв. Норми та порядок органiзацiї харчування учнiв (вихованцiв) у загальноосвiтнiх навчальних закладах встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. ( Частина третя статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1642-III вiд 06.04.2000 )

4. Контроль за охороною здоров'я та якiстю харчування учнiв (вихованцiв) покладається на органи охорони здоров'я.

Стаття 23. Заохочення учнiв (вихованцiв)

Для учнiв (вихованцiв) встановлюються рiзнi види морального стимулювання та матерiального заохочення, передбаченi Мiнiстерством освiти України, iншими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, статутом загальноосвiтнього навчального закладу.

Витяг з Закон України "Про загальну середню освіту" - Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах